چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

Bing برای ثبت سرعت اینترنت

سرویس Bing برای ثبت سرعت اینترنت

سرویس Bing برای ثبت سرعت اینترنت با جستجوی ساده ای در دهکده جهانی اینترنت می توانیم به سایت ها و نرم افزار های مختلفی برای تست سرعت اینترنت برخورد کنیم . این بار...