دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

ﭘﯾﺗزا ﮐﻼﺳﯾﮏ

پیتزا

ﭘﯾﺗزا ﮐﻼﺳﯾﮏ

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ٢ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰای= ۴۵٠ ﮔﺮﻣﯽ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن= یک دوم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ=١ و ١/٢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ (١٧٠...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
Xبستن همه کادر ها
X بستن تبلیغات