‌صادرات نفت به اروپا

شروط ایران برای ‌صادرات نفت به اروپا

قرار‌داد صادرات نفت خام ایران به برخی کشور‌های اروپایی تمام شده، اما هنوز برخی دیگر از کشورها تا شش ماه آینده فرصت دارند. — – — – — – — – — – — – — – — – — – —...