سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گناه كردن

چه کار کنیم گناه برایمان عادی نشود ؟

در اداره جات خورده کاری کردن، رشوه گرفتن، از زیر کار در رفتن و … عادی نشود که یک موقع نگاه کنیم ببینیم همه جهنّمی شده ایم و گناه عادی شده است . یکی از خطرات اساسی...