شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گرانی اخیر

رابطه نوسانات ارز با گرانی های اخیر

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن...