پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گذرنامه

قوانین جدید صدور گذرنامه

- از سوی رئیس جمهور؛ لایحه ‘گذرنامه’ تقدیم مجلس شد. لایحه “گذرنامه” به منظور اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب سازی آن با شرایط سیاسی روز ،از سوی رئیس جمهور تقدیم...