شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گاز خانگی

دستگاه کاهنده مصرف گاز خانگی

پژوهشگران پارک فناوری استان مرکزی دستگاه کاهنده مصرف گاز خانگی را عرضه کردند که ضمن کاهش مصرف گاز موجب تثبیت دمای محیط می شود....     ...