کیم کاردیشان وهمسرش در حال بردن دختر مریضشان به دکتر