چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کیت میدلتون از ویکتوریا بکهام

درخواست کیت میدلتون از ویکتوریا بکهام

براساس گزارشها ازویکتوریا بکهام که خود مادر چند فرزند است درخواست شده تا با کیت میدلتون وپرنس جورج صحبت وانها را درزمینه تولد کودکی که در کانون توجه قرار دارد...