سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کوروش

شعر منشور کوروش

شعری از شاعری باذوق “صادق علی حق پرست” که منشور کوروش را به نظم کشیده است جهان در سیاهی فرو رفته بود * به بهبود گیتی امیدی نبود  نه شایسته بودی شهنشاه مرد * رسوم...