چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کم شدن فشار قبر

کارها و عمل هایی برای کم شدن فشار قبر!

تردید نماز نخواندن که از معاصی بزرگ است نیز می تواند در تشدید فشار قبر نقش داشته باشد. در مقابل، در روایات، عوامل متعددی برای کم کردن یا برطرف کردن فشار و عذاب قبر نام...