کاهش شنوایی ناگهانی

دلیل کاهش ناگهانی شنوایی

دلیل کاهش ناگهانی شنوایی

 کاهش ناگهانی شنوایی کاهش ناگهانی شنوایی ،زنگ خطری برای سکته مغزی است . کری یا کاهش شنوائی ناگهانی حالتی است که فردیکه شنوائیش طبیعی است بطور ناگهانی و یا حداکثر...