چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

 کامپیوتر مذکر است یا مونث؟   استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مونث بودن اسمها توضیح میداد که پرسید :     کامپیوتر مذکر است یا مونث؟ کلیه دانشجویان...