چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کار مفید کارمندان

چند ساعت کار کارمندان مفید است؟

بهره وری در ایران پائین است به طوری که از ۸ ساعت کار فقط یک ساعت آن مفید است در صورتی که در کشورهای پیشرفته حدود ۷ساعت می باشد.....     ...