پیشکسوتان استقلال

جنگ لفظی پیشکسوتان استقلال

حسن روشن در خصوص بخشی از صحبت‌های فکری که اذعان کرده او در اوایل انقلاب رفتارهایی را نشان داده که علیه مردم ایران بوده، عنوان داشت: من اگر کاری کرده بودم که آبروی...