پیشنهادات عنان

۶ پیام مهم در پاسخ به پیشنهادات عنان

رسالت در سرمقاله خود با عنوان«۶ پیام مهم در پاسخ به پیشنهاد ۶ ماده ای عنان» نوشت: *تهران روز گذشته کانون رایزنی های مهمی در خصوص تحولات اخیر سوریه بود. …     ...