پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیامک خود را با حروف فارسی شروع کنید

پیامک خود را با حروف فارسی شروع کنید !

  پیامک‌هایی که با حرف فارسی شروع شده و با لاتین ادامه پیدا کنند، فارسی محاسبه شده و برعکس اگر پیامکی با زبان لاتین شروع شود و با فارسی ادامه یابد، لاتین محاسبه...