دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پروین

پروین: سال ۹۰ سال بدی بود!

علی پروین می گوید: در کل به شما می‌گویم که سال ۹۰ را دوست ندارم و چند مورد سال را برایم خوش یمن نکرد. رفتن ناصر حجازی، دوست، یار و رقیب من بزرگ‌ترین و تلخ‌ترین خاطره...