سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پرسه شیرهای سرگردان

پرسه شیرهای سرگردان در خیابانهای تهران

توله شیرها از باغ وحشی در بابلسر خریده شده بودند و به قصد تربیت برای یک سیرک در اصفهان به مقصد این شهر در حرکت بودند که در راه ۳ توله شیر به علت نبود ایمنی در یدک کش به...