دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پرانی

سنگ پرانی منافقین به سمت والدینشان

خانواده تعدادی از اعضاءاردوگاه اشرف گفتند: گردانندگان اردوگاه به فرزندانمان آموزش داده اند که ما را از یاد ببرند؛ از همین رو وقتی برای دیدار آنها به اینجا می آییم به...