پاسخ کوبنده ایران به حمله کنندگان

تحریف تاریخ برای توجیه حمله به ایران

جای اندک تعجبی ندارد که اسرائیلی ها امریکا را برای سر دادن شعار حمله و حمله به ایران تحت فشار قرار دهند و باز هم جای اندک تعجبی ندارد که تحلیل گران یا مقام های این...