جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نقش سروتونین در بدن

سروتونین عاملی برای بهبود خلق و خو

سروتونین عاملی برای بهبود خلق و خو یکی از مهمترین مواد شیمیایی کنترل کننده خلق و خو و سلامت جسمی سروتونین است. کاهش حافظه و یادگیری، کاهش اعتماد به نفس و امید به...