نقشه کاغذی با قابلیت زوم

نقشه کاغذی با قابلیت زوم

یکی از مزیت های نقشه های آن لاین به نقشه های معمولی کاغذی این است که کاربر می تواند در نقشه های دیجیتالی بر روی یک منطقه از نقشه زوم کند و نیازی نیست کل نقشه را...