نخستین تصاویر از بازسازی راهپیمایی سبزها و وقایع ۸۸ در یک پروژه هالیوودی