دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نخبگان

مراقب باشیم نخبگان را نربایند!

اگر افرادى که نزدیک هستند نیروهاى آماده را جذب نکنند، دشمنان آن نیروها را جذب کرده و از آنها بهره بردارى مى کنند. - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -...