نبرد برای بقاء/ مسئولان خون بهاء شیر نر را بپردازند