میکند

گوش هم سکته می‌کند

گاهی آسیب‌های ناگهانی به گوش، ناشی از یک ضربه صوتی تحت تاثیر موج انفجار، شکستن دیوار صوتی یا صدای ترقه است، عفونت‌ها یا تومورهای گوش نیز در مواردی می‌توانند به این...