مكارم ‌شيرازي

پول دادن و پول گرفتن برای رای حرام است

آیت‌الله ناصر مکارم ‌شیرازی گفت: هم پول دادن و هم پول گرفتن برای رای حرام است زیرا رای دادن وظیفه است و اگر غیراصلح هم باشد حرام اندرحرام است. — – — – — – — – — –...