دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

معجزه زنده ماندن کودک بعد از فرورفتن قیچی در سرش