یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مراقبت از حنجره

راه های مراقبت از حنجره

راه های مراقبت از آسیب به حنجره

 مراقبت از آسیب به حنجره حنجره قسمتی از مجرای تنفسی است و اسفنکتر مسئول تولید صدا می‌ باشد. برای گروهی از مردم و بعضی حرفه‌ها خصوصا معلمین، نگهداری صدا مسئله...