پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

محصولات غیر مجاز

تاتو با مجوز ارشاد

ادعای مجوز اکثر محصولات دیداری اینترنتی، دروغ است و ۹۹ درصدشان غیر مجازند؛ چرا که محصولات مجاز،دارای شناسنامه بوده و موسسات ویدئو رسانه تولید کننده آنها مشخص...