محرومیت شیث رضایی و نصرتی از دنیای فوتبالمحرومیت شیث رضایی و نصرتی از دنیای فوتبال

شلاق برای شیث و نصرتی؟!

      شلاق برای شیث و نصرتی؟!   یک قاضی دادگاه کیفری استان تهران گفت: قاعدتاً باید علیه بازیکنان متخلف پرسپولیس کیفرخواست صادر شود و بر اساس قانون...