پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

محاسبه سن

محاسبه سن با شکلات!

سن خودتان را به من نگویید؛ چون ممکن است حقیقت را نگویید. بسیار شسته و رفته و زیبا رو راست باشید و به ترتیب جلو برویم، بیشتر از یک دقیقه طول نمی کشد. به ترتیب به پرسش ها...