مجید قصه های مجید در شورای شهر اصفهان + عکس فرزندش