مجلس به 3 وزیر پیشنهادی رای اعتماد نداد

مجلس به 3 وزیر پیشنهادی رای اعتماد نداد

رای گیری رای اعتماد کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور پنجشنبه شب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نجفی، سلطانی فر و میلی منفرد وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش،...