جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجرم

داروهای محکومین به مرگ !!!

داروهای محکومین به مرگ !!! برای بعضی از محکومین به مرگ از دارو بهره گیری میشود که در اتاق اعدام منجر به مرگ او خواهد شد. سه نوع از این داروها را معرفی...