یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجازات جایگزین حبس

حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون...