سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

متن

متن پر مفهوم و زیبا

متن پر مفهوم و زیبا » برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی اندیشد هیچ بادی موافق نیست « » غالباً برد با کسی است که خود را برای باختن مهیا کرده است « » بهتر است بخش کوچکی...

دختر بودن یعنی …. (طنز )

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن! دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن...