یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

متنی مهم در مورد حملات قلبی

چه زماني ميوه بخوريم

  مختـصری از مقـالات دکتـر استـفان مـارکآنچه مسلم است، عادت های غذایی در سلامتی ما و تداوم این سلامتی بسیار موثر هستند و این خود ما هستیم كه تا حد زیادی با لحاظ...