یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

متلک پرانی یک مقتول داد

متلکی که منجر به قتل شد !

شب جمعه گذشته زن جواني براي خريد به فروشگاهي در بولوار طبرسي رفت در اين هنگام چند جوان که کنار خيابان ايستاده بودند به «متلک گويي» پرداختند. اين زن وقتي به منزل...