مبارک بعد از آزادی از زندان چه می کند؟ / بهبود حال حسنی بعد از دیدار با همسر و نوه هایش