سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

ماهی سقنقور

چه بخوریم تا قوای جنسیمان افزایش یابد؟

غذاهایی که قدرت و توانایی جنسی را زیاد می کنند+طرز مصرف آن   1 – گنجشک این حیوان را پس از ذبح کردن و پر کندن و بیرون آوردن احشاء و کندن پاها همراه با سر حیوان کلا...