یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ماجراي فرار دختر تهراني با پسر مواد فروش

ماجراي فرار دختر تهراني با پسر مواد فروش

 چنان به گلويش را فشار مي‌آورد که حتي يک قطره آب هم از حاقش پايين نمي‌رفت. مويه کنان سيني را با لبه پاي چپش کنار زد. بعد سرش را دو سه مرتبه به ديوار کوبيد و بغضش براي...