جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

كشت كدو حلوايی

كدو حلوايی قول آسا دزديده شد!

كدو حلوايی قول آسا دزديده شد! به گزارش ایران استایل متيو مورين ساكن دكوتا جنوبي طي مدتي مشغول كاشتن يك كدو حلوايي بسيار بزرگ در خانه اش بوده است .هفته ي پيش فردي اين...