پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

كاهش مصرف گاز

دستگاه کاهنده مصرف گاز خانگی

پژوهشگران پارک فناوری استان مرکزی دستگاه کاهنده مصرف گاز خانگی را عرضه کردند که ضمن کاهش مصرف گاز موجب تثبیت دمای محیط می شود....     ...