قيمت دلار شنبه 7 اردیبهشت 1392

قیمت دلار شنبه 7 اردیبهشت 92

 قیمت دلار شنبه 7 اردیبهشت 92 ...   شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به...