دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قطع دوستی‌

پنج قدم تا قطع دوستی‌های نافرجام

در بین ازدواج هایی که به طور غیرسنتی انجام می شوند، تعداد زیادی دختر و پسر هستند که به دلیل ناتوانی در قطع رابطه دوستی شان، آن را ادامه می دهند. در واقع ازدواج می...