قرنیه ی چشم شترمرغ

آیا میدانید؟

    آیا میدانید چهارپنجم سیب را آب تشکیل میدهد؟ آیا میدانید صید یک ماهی تن می تواند به اندازه یک جنگ تن به تن انرژی گیر باشد؟ آیا میدانید مهم ترین عامل...