شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

قبر صدام

بازدید از قبر صدام ممنوع شد

نیروهای امنیتی بە دستور وزارت کشور عراق ، از ورود طرفداران صدام بە داخل مقبرە جلوگیری می کنند و در ورودی آن را بستەاند. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — ...