جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فلسفه

راحت بگو نمی دانم، فلسفه نباف!

کلمه‏اى که گفتن آن براى برخى بسیار سنگین است و حاضرند در برابر سؤال دیگران هزاران رطب و یابس و راست و دروغ و آسمان و ریسمان ببافند، ولى یک کلمه نمى‏دانم نگویند، چرا...